หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน​ ประจำปี 2565
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน​ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 02:17:32

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช 2565 นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธี ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี

Binder21.pdf