หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > " ประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
" ประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 01:47:44

" ประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "

เราคำนึงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเป็นสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ นำทีมผู้บริหาร ประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมวิเคราะห์ ประเมินและติดตาม ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

Binder16.pdf