หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 01:39:31

" การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน "

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 4 ท่าน ในรูปแบบการประเมินออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder14.pdf