หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > " การประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "
" การประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 01:32:43

" การประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานการประชุม

Binder13.pdf