หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ขอแสดงความยินดี...
ขอแสดงความยินดี...

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 01:16:34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบของแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

Binder11.pdf