หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > "เรียนจริง ปฏิบัติงานได้ กับ Education Service โดย SCG Logistics"
"เรียนจริง ปฏิบัติงานได้ กับ Education Service โดย SCG Logistics"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 01:05:05

"เรียนจริง ปฏิบัติงานได้ กับ Education Service โดย SCG Logistics"

พัฒนาทักษะแรงงานด้านโลจิสติกส์ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล เป้าหมายเดียวกันของ CLS SSRU และ SCG Logistics 

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ ผู้แทน บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ประชุมหารือพิจารณา Couse Education Service ของบริษัท เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน เพิ่มศักยภาพของกําลังแรงงานด้านโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล อาทิ กลุ่มหลักสูตร Listed Driver- Professional Driver Course กลุ่มหลักสูตร Forklift Operation Course กลุ่มหลักสูตร Safety Officer in Supervisting และกลุ่มหลักสูตรอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในสถานประกอบการทำให้นักศึกษาจบไปมีสมรรถนะ และได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรีทั่วไป

Binder8.pdf