หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 15:08:38

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ร่วมหารือในการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนต่อไป

Binder31.pdf