หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > " หารือเพื่อพัฒนา " เราติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน...
" หารือเพื่อพัฒนา " เราติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน...

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 12:25:17

" หารือเพื่อพัฒนา "

เราติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน...

ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นำทีมผู้บริหาร ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา และประธานโครงการภาคพิเศษฯ ร่วมหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ และในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet


Binder20_compressed.pdf