หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง " ความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา 34 แห่ง "
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง " ความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา 34 แห่ง "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 12:16:25

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง " ความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา 34 แห่ง "

...โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ...

ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะ/วิชา มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมจำนวน ทั้งสิ้น 34 แห่ง โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น 1 ใน 34 แห่ง ที่ดำเนินการลงนามความร่วมมือดังกล่าว


ผู้ลงนามวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder19.pdf