หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > โลจิสติกส์สวนสุนันทา จับมือ “ โรงเรียนการไปรษณีย์ ” ผลักดันการศึกษารูปแบบใหม่ “ สู่ธุรกิจโลจิสติกส์ ”
โลจิสติกส์สวนสุนันทา จับมือ “ โรงเรียนการไปรษณีย์ ” ผลักดันการศึกษารูปแบบใหม่ “ สู่ธุรกิจโลจิสติกส์ ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 04:35:19

โลจิสติกส์สวนสุนันทา จับมือ “ โรงเรียนการไปรษณีย์ ” ผลักดันการศึกษารูปแบบใหม่ “ สู่ธุรกิจโลจิสติกส์ ”

เรามุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนมีการศึกษาที่ดี และจบออกมาอย่างมีคุณภาพ เราพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเรียนการสอน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง และความต้องการของตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับ โรงเรียนการไปรษณีย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาและบ่มเพาะผู้เรียนให้มีพื้นฐานความรู้ด้านระบบขนส่งไปรษณีย์และโลจิสติกส์ของไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การหารือสร้างความร่วมมือร่วมกันของทั้งสองสถาบัน จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการผลักดันการศึกษาสู่โลกธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ”

Binder17.pdf