หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > " เรามุ่งเน้น...พัฒนาคุณภาพการศึกษา " กับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
" เรามุ่งเน้น...พัฒนาคุณภาพการศึกษา " กับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 03:56:04

" เรามุ่งเน้น...พัฒนาคุณภาพการศึกษา "

กับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ป.โท) และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ป.เอก) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ อาจารย์ ดร.นีรนุช เนื่องวัง และ รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder12.pdf