หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > กัปตันพาบินไปกับ...ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
กัปตันพาบินไปกับ...ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-12 12:25:21

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ อาจารย์สราวุธ พุฒนวล หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ และอาจารย์ศิริอร สนองค์ หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี เข้าพบ กัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ และ คุณสมชัย สราญสิริบริรักษ์ ผู้บริหาร บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด เพื่อหารือการพัฒนาหลักสูตร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพิ่มโอกาสการเข้าทำงานของนักศึกษา ในหน่วยงานสังกัดของไทยไฟลท์เทรนนิ่ง

Binder3.pdf