หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > สวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เร่งพัฒนาหลักสูตร Sandbox และ Credit Bank
สวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เร่งพัฒนาหลักสูตร Sandbox และ Credit Bank

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-11 03:27:47

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมผู้บริหาร เข้าพบ คุณอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยร่วมหารือบริบทการทำความร่วมมือในการบูรณาการการเรียนสอนให้ตอบโจทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นการเรียนการสอนด้านทักษะวิชาชีพ การปฎิบัติงานในสถานประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษา (Credit Bank) พร้อมทั้งรองรับการมีงานทำ 100% หลังเรียนจบ ณ สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่


Binder28.pdf