หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > โครงการห้องเรียนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โครงการห้องเรียนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-11 02:43:54

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ในโครงการห้องเรียนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ณ ห้องนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนศรีบุญยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

Binder21_compressed.pdf