หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 23:18:37

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะ/วิชา มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 แห่ง โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น 1 ใน 34 แห่ง ที่ดำเนินการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder14.pdf