หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การหารือในประเด็นการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
การหารือในประเด็นการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 21:59:15

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าพบ คุณสุชาติ ประทีปลัดดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ Managing Director, THAI Cargo Terminal Service (DX) Thai Airways International Public Company Limited และทีมงาน เพื่อหารือในประเด็นการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแนวทางในการพัฒนารายวิชา รูปแบบการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ พร้อมติดตามผลการเรียนรู้ ณ สถานประกอบการ ของ อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในการฝึกปฏิบัติงานในฝ่ายคลังสินค้าทางอากาศ ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

Binder7.pdf