หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความร่วมมือในสถานประกอบการ
การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความร่วมมือในสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 21:03:41

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วย รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความร่วมมือในสถานประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5

Binder4.pdf