หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การหารือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
การหารือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 16:43:33

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

Binder24.pdf