หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > โครงการอบรมและวิพากษ์การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการอบรมและวิพากษ์การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 13:59:36

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและวิพากษ์การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder14.pdf