หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การอบรม โครงการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher education sandbox)
การอบรม โครงการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher education sandbox)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-16 23:32:43

วันที่ 4 เมษายน 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการอบรม โครงการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher education sandbox) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ เป็นวิทยาการในการอบรม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และ ผ่านระบบการอบรมออนไลน์ Google Meeting

Binder26.pdf