หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
การประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-16 18:44:56

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder12.pdf