หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชน จังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model”
การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชน จังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-16 18:08:34

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชน จังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และได้รับเกียรติจาก นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแสดงผลงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 จังหวัดอุดรธานี

Binder9.pdf