หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การอบรมโครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS ปี 2565
การอบรมโครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS ปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 20:59:24

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS ปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่คณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder24.pdf