หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
ประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 20:41:23

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตรระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าพบ ดร.สมฤทธิ์ ผิวนิ่ม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ และคณะผู้บริหารโรงเรียน เพื่อประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี


Binder10.pdf