หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การหารือการทำ MOU ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ SCG Logistic Management Co., Ltd.
การหารือการทำ MOU ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ SCG Logistic Management Co., Ltd.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 20:40:06

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ SCG Skills Development Co., Ltd. คุณอภิชาติ พิมพะกร ผู้จัดการอาวุโส SCG Logistic Management Co., Ltd. และ คุณอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ Absolute Solution Co., Ltd. พร้อมทีมงาน ในการประชุมหารือการทำ MOU ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ SCG Logistic Management Co., Ltd.  รวมทั้งหารือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รายวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาการจัดการการขนส่งด้วยโปรแกรม GPS SHADOW (ระบบติดตามยานพาหนะแบบออนไลน์) พร้อมทั้งประเด็นการพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน การเรียนร่วมกับสถานประกอบการ และการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

Binder9_compressed.pdf