หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
การอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-03-11 10:17:00

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ คุณมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น 4

123.pdf