หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบผสมผสาน
การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบผสมผสาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-03-10 15:16:01

วันที่ 25 มกราคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบผสมผสาน โดยมี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคารนิเทศศาสตร์ ชั้น 4 วิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Binder4.pdf