หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การหารือเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย การแนะแนวการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์แลัะซัพพลายเชน
การหารือเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย การแนะแนวการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์แลัะซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 01:56:50

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และอาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช วรรณถนอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหารือเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย การแนะแนวการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์แลัะซัพพลายเชน

21.pdf