หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การอบรมพัฒนาอาจารย์ ภายใต้โครงการ “การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม”
การอบรมพัฒนาอาจารย์ ภายใต้โครงการ “การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-12-03 11:34:47

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานเปิดงาน การอบรมพัฒนาอาจารย์ ภายใต้โครงการ “การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ อาจารย์ชิตพล มังคลากุล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้อง 1305 ชั้น 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

20.pdf