หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การพิจารณาสื่อการเรียนการสอน และข้อสอบรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การพิจารณาสื่อการเรียนการสอน และข้อสอบรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-12-02 19:32:44

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นประธานการพิจารณาสื่อการเรียนการสอน และข้อสอบรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง และ ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้พิจารณา ณ ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

6.pdf