หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมพิจารณาสื่อการเรียนการสอน และข้อสอบรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
การประชุมพิจารณาสื่อการเรียนการสอน และข้อสอบรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 19:01:11

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมพิจารณาสื่อการเรียนการสอน และข้อสอบรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  (ระบบการศึกษาทางไกล) ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัย และ ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

messageImage_1635224225915.pdf