หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2564
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 21:13:36

วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2564 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

messageImage_1633536690532.pdf