หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 21:12:27

วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

messageImage_1633536471642.pdf