หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
การประชุมการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 09:50:20

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และทีมผู้บริหารวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf