หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมหารือแนวทางเรื่อง การประเมินการนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษของนักศึกษา และการทำงานร่วมกับ LAZADA แทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การประชุมหารือแนวทางเรื่อง การประเมินการนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษของนักศึกษา และการทำงานร่วมกับ LAZADA แทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 13:23:10

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางเรื่อง การประเมินการนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษของนักศึกษา และการทำงานร่วมกับ LAZADA แทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ร่วมกับ อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาประจำวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ google meet


Binder1.pdf