หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 13:21:05

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ google meet 


Binder1.pdf