หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมแนวทางการปรับรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
การประชุมแนวทางการปรับรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 14:23:20

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมแนวทางการปรับรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ร่วมกับผู้บริหาร ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

Binder18.pdf