หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบหมายนโยบายผู้บริหารใหม่
การประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบหมายนโยบายผู้บริหารใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 13:59:47

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบหมายนโยบายผู้บริหารใหม่ โดยมี ผศ.ดร. คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น 4 วิทยาเขตนครปฐม 
Binder5.pdf