หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 13:55:08

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.วัลลภา ศรีทองพิมพ์ กรรมการ และ รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล กรรมการ และหลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้แก่ อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก ประธานกรรมการ อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล กรรมการ และอาจารย์บริสุทธิ์ ผึ่งผดุง กรรมการ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google meet


Binder2.pdf