หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
การประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 13:53:22

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.วัลลภา ศรีทองพิมพ์ กรรมการ และ รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล กรรมการ และหลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ ได้แก่ อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก ประธานกรรมการ อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล กรรมการ และอาจารย์บริสุทธิ์ ผึ่งผดุง กรรมการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google meet
Binder1.pdf