หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 02:42:37

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ร่วมกับทีมผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Binder1123.pdf