หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การบรรยาย เรื่อง การให้คำแนะนำการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7)
การบรรยาย เรื่อง การให้คำแนะนำการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 02:24:45

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานโครงการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ และ อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก มาบรรยายให้คำแนะนำการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet 

Binder1.pdf