หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 02:16:10

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf