หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-05-21 18:29:56

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet 

Binder1.pdf