หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:56:36

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำเสนอแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% พร้อมนำเสนอ Application และตัวอย่างวีดีโอสำหรับการเรียนการสอนให้ผู้ร่วมประชุมได้รับชม เพื่อเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงการสอนมิติใหม่ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

Binder1.pdf