หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน และทีมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2564
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน และทีมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:42:34

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน และทีมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder1.pdf