หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาดุษฎีบัณฑิต เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาดุษฎีบัณฑิต เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-09 15:41:19

วันที่ 8 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาดุษฎีบัณฑิต เข้ามอบกระเช้าของขวัญ 

สวัสดีปีใหม่แด่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา