หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานประชุมชี้แจงเรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานประชุมชี้แจงเรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 14:48:47

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานประชุมชี้แจงเรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 4

Binder1.pdf