หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-12-08 16:09:33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความพร้อมของสถานที่ และสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder1.pdf