หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 8/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 8/2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-12-08 16:08:46

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคาร 82  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยมีสาระในการประชุมดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2563

- รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตามมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2563

- การถ่ายทอดและมอบหมายตัวชีวัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 (กพร.)

- การแต่งตั้งบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

- ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

Binder4.pdf